Korean

Status:

All Namespaces

 • TITAN_SPEC_BINDINGS_GEAR
 • TITAN_SPEC_BINDINGS_LOOT_SPEC
 • TITAN_SPEC_BINDINGS_SPEC
 • TITAN_SPEC_BINDINGS_SPEC_GEAR
 • TITAN_SPEC_GEAR_SET
 • TITAN_SPEC_HINT
 • TITAN_SPEC_SHOW_HINT
 • TITAN_SPEC_SHOW_LONG_TALENTS
 • TITAN_SPEC_SHOW_NUMBER_ONLY
 • TITAN_SPEC_SHOW_TALENT_TIER
 • TITAN_SPEC_SHOW_TALENTS
 • TITAN_SPEC_TOOLTIP_TITLE

No phrases found

Phrase Key:

Namespace:

English:

Context:

Revision history: